องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


สมาชิกสภา อบต.


 
นายนคเรศ ชูสันเทียะ
ประธานสภา
 
นายสุชาติ ยศรุ่งเรือง
พันจ่าเอกบุญสืบ  ชอบการ
รองประธานสภา เลขานุการสภา
 
 
 
นายวีระ รังสิโยภาส
นายกรขจรเดช พูนศิริ
นายประจิตย์ ไกลกลาง
นางธันยมัย มะลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
 
 
นายประเสริฐศักดิ์ สร้อยซา
นางสาวอภิญญา เชิงกลาง
นายเรืองศักดิ์ มาตรนอก
นายธรรมนูญ จงบวกกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
นายบุญโชค ช่างพะเนาว์
  นายผล เยื่องเสือ
นายพรศักดิ์ หาญคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 
นายชวน สนิทบุญ
นายพิทักษ์ ศรีประเสริฐศักกดิ์
นายอภิชาติ รามหริ่ง
นายอุกกฤษฎ์ ประทิทัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 
 
   
นายอดิพงศ์ ธรรมสา
นายงวิทยา เยื่องเสือ
  นายสมพาน พินิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 
 
 
 
นายสมควร ขอน้อมกลาง

นางบุญถิ่น ฉินนอก นางสนั่น ปาปะเก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

 
 
 
นายประยุทธ พุทธนะวงศ์


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13