องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา :www.khamsomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2552
Updated 2019 Nov, 26


คณะผู้บริหาร

 

นายแดง ชุดกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 

 

นายวิจิตร  คงศักดิ์มาลากุล

นางอรพิน ผิวผาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทิพย์มนตรา คำนอก

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล