องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559


  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมือวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และ ขั้นที่ 3 ขั้นลงมติ และนอกจากนี้ยังมีการแนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลที่ โอน(ย้าย) เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย