วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มจำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,450 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๖จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐มิถุนายน๒๕๖๖ถึง๑๙ธันวาคม๒๕๖๖)จำนวน๓๒๒คนจัดซื้อ๔๑,๘๖๐กล่องๆละ๘.๑๓บาทเป็ฯเงินทั้งสิ้น๓๔๐,๓๒๑.๘๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(กองการศึกษา)ภาคเรยนที่๑/๒๕๖๖จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐มิถุนายน๒๕๖๖ถึง๑๙ธันวาคม๒๕๖๖)จำนวน๒๐คนจัดซื้อ๒,๖๐๐กล่องๆละ๘.๓๑บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๒๑,๑๓๘บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงานด้านพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของกองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง