วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 900 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(สายโรงเรียนมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.๗(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก.๐.๘๐ม.จำนวน๓๙ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน๒บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม๔๑ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,340 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,300 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนัก(สายพาน A60 จำนวน 2 เส้นๆละ 138 บาท) เป็นเงิน 276 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๔เมตร ยาว๗๙๗เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓,๑๘๘ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน๑ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 เป็นจำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,900 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ตู้เหล็ก จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง