วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,650 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 3,595 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ(กองการศึกษา)-ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)-ซ่อมแซมถนนคสล.ชำรุด ซ่อมท่อระบายน้ำชำรุดและซ่อมถนนหินคลุกจำนวน4จุด บ้านสระหลวง ม.3(2จุด),บ้านพะงาดเหนือม.12(1จุด),บ้านโคกพะงาดม.2(1จุด) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 8,005 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ เป็นเงิน 6,608 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา)(สำนักปลัด)
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา)(สำนักปลัด) จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 120,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(กองสาธารณสุข)-จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็มและไชริงค์(จำนวน900ชุดๆละ35บาท)เป็นเงิน31,500บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(260วันx330คนx9บาท)(กองการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน)ภาคเรียนที่1/2567จัดซื้อ100วัน(26มิ.ย2567ถึง3ต.ค.2567)จำนวน28,500กล่องๆละ8.13บาทเป็นเงินทั้งสิ้น231,705บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง