องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานและติดตามผลแผน
การปรับลดกระบวนงานบริการ
การจัดการองค์ความรู้
แผนการจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ สป.สช.
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ และการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒(จ่ายขาดเงินสะสม25
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)
  6. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  8. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
  9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540