วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพหมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต1849 นครราชสีมา(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 3,690.43 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบต่อขนาด๒ก๊อก(จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,800 บาท)(ตามเอกสารแนบท้ายสำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลข ทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,680 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ปรับพื้นทางซ่อมถนนในเขตอบต.ขามสมบูรณ์(จำนวน๑๖สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการเป็นเงิน 11,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง 2 รายการ(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุข) จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 2,402 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้างเหมาขุดลอกคลองโกรไม้แดงไปบ้านตะหนอด บ้านสระหลวง ม.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง