องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล


    เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์       ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีท้องถิ่นอำเภอคงเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว