องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsomboon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


   เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอคง ได้จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านตะหนอด หมู่ที่ ๖ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงถึงความจงรักภักดีและยึดมั่นในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรักสามัคคีสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๐๐ คน